Информация за В и К - П ЕООД Панагюрище

ВИК-П Панагюрище


В и К-П ЕООД гр.Панагюрище е еднолично дружество с ограничена отговорност и е вписано  в Търговския регистър при Агенцията по вписвания със седалище и адрес на управление област Пазарджик, община Панагюрище, пощенски код 4500, ул.”Алеко Богориди” №7, ЕИК: 112106795. Основния капитал към момента е 76 хиляди лева регистрирано в регистъра под № 547 от 20.03.2001 г. на Окръжен съд Пазарджик.

Дружеството е концесионер, съгласно договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище от 23.04.2004 г. Едноличен собственик на капитала е Община Панагюрище.

Дружеството обслужва Община Панагюрище включваща девет населени места: гр.Панагюрище, с.Елшица, с.Левски, с.Попинци, с.Бъта, с.Баня, с.Оборище, с.Поибрене, с.Панагюрски колонии.

Услугата доставка на вода се предоставя на жителите на община Панагюрище, а услугата отвеждане на отпадъчни води, се предоставя само за гр.Панагюрище.

Община Панагюрище, като собственик на дружеството–концесионер има задължението да осигурява финансиране на инвестиционната дейност.

В и К-П ЕООД има предмет на дейност разширение, реконструкция, поддържане и експлоатация на местните водоизточници, водовземни съоръжения и канализационни мрежи и вик услуги.

Стратегическите цели на дружеството са: устоичиво развитие с цел осигуряване на надежно водоснабдяване в необходимите количества, качество и налягане за цялата обслужвана територия и постоянно подобряване на предоставените услуги на населението.

Действащите цени на ВиК услуги на дружеството в сила от 01/03/2013г. съгласно Решение на ДКЕВР №Ц-11/18.02.2013

- Доставяне на вода на потребителите - 1,33 лв./м3 без ДДС

- Отвеждане на отпадъчни води - 0,12 лв./м3 без ДДС

- Пречистване на отведени отпадъчни води - 0,35 лв./м3 без ДДС